< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=544455613909740&ev=PageView&noscript=1" /> นโยบายการรับประกันขายส่งและบ้านบ้านสำเร็จรูป - WOODENOX - โรงงาน WOODENOX และผู้จัดจำหน่าย
บ้านสำเร็จรูป 4 - WOODENOX

การรับประกัน

การรับประกัน

นโยบายการรับประกัน

WOODENOX จัดการและดำเนินโครงการต่างๆ ผ่านระบบ BIM
1. หลังจากโครงการเสร็จสิ้น สำหรับงานต่อไป WOODENOX สามารถให้การสนับสนุนระยะไกลได้ตามความต้องการของลูกค้า
2. WOODENOX สามารถให้บริการนอกสถานที่ได้ตามความต้องการของลูกค้า กล่าวคือ บริการบำรุงรักษานอกสถานที่และบริการซ่อมนอกสถานที่
3. สินค้าใดๆ ที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ WOODENOX จะได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันความเสียหายด้านคุณภาพอย่างน้อยหนึ่งปี
อย่างไรก็ตาม มี 2 กรณีที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันของ WOODENOX:
● ความเสียหายประดิษฐ์ไม่รวมอยู่ในการรับประกันของ WOODENOX
● หากผลิตภัณฑ์ของคุณถูกซื้อนอก WOODENOX เนื่องจากเรามีผู้จัดจำหน่ายจำนวนมาก เราจะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าดังกล่าว